0 / 0.00

ENTREGUES 0€

HORARIS I SERVEIS d'ENTREGA

REPARTIMENT:

Entreguem a domicili a Valls.

Entrega gratuïta a partir de 100 € de comanda (poseu el codi MES100 a la cistella)


Si vols recollir la teva comanda a la pastisseria (poseu el codi: RECOLLIR a la cistella) s'anul·laran les despesses d'entrega.

 

NOTA: Els articles és poden encarregar i comprar en un mínim de 72 a 24 hores d'anterioritat (segons fitxa de l'article) a la seva recollida en el nostre establiment del carrer Sant Antoni o servei a domicili. Si és un producte que s'ha d'enviar per missatgeria, s'haurà d'afagir el temps d'enviament.


*Indiqueu-nos en les notes de la cistella, el dia i l’hora que voleu la vostra comanda. Indiqueu-nos també, si desitgeu personalitzar el pastís. 


HORARI: 

Recordeu que el nostre horari de servei a domicili es de dimecres a dilluns  de 9 a 2. 

Recordeu també, que el nostre horari d'obertura al públic es de  divendres, dissabtes i  diumenges (de 9 a 2 hores)  a la Pastisseria Valls del carrer Sant Antoni, 58.


Dimarts festa setmanal.


Per consultes, truqueu als telèfons :  

977 60 04 57 --- 607 73 85 32

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

I. Condicions generals de venda

1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir, regularan expressament les relacions sorgides entre la nostra empresa (a partir d'ara l'empresa Pastisseria Valls) i els tercers (d'ara endavant "Usuaris") que utilitzin el portal d'Internet (a partir d'ara el "Portal"), així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través d'aquest.
L'empresa es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense avís previ, i en qualsevol moment la presentació i configuració del Portal.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial Decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

1.3 Per la utilització del Portal vostè adquireix la condició d'usuari. Tant la visita com la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de condicions generals, així com, si escau, a les condicions particulars que, si s'escau, regeixin l'adquisició.

1.4 L 'empresa podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al Portal per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal o l'adquisició de qualsevol bé oferts en el Portal.
II. Productes oferts. Sistema de compra

2.1 Els productes oferts en el Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla.
Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari dels productes, que seran sempre per compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles per a la venda fins a final d'existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i són els vigents, excepte error mecanogràfic.
Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que es continguin i s'ofereixin als Usuaris a través del Portal. D'aquesta manera podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment.
Així mateix, l'empresa es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el Portal.

2.2. Per a l'adquisició dels productes oferts en el Portal sol · licitarà als Usuaris que procedeixin a registrar-se, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran de complimentar les instruccions que apareguin en pantalla i que requeriran executar les següents instruccions:

- Omplir el formulari electrònic que en cada moment aparegui al Portal seguint les instruccions que s'hi indiquen.

- Prémer el botó "Acceptar".

- Recepció en el compte de correu electrònic de l'Usuari del "Nom d'usuari" i "Contrasenya".

El nom d'usuari i la Contrasenya tenen caràcter personal i intransferible. L'empresa podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el nom de l'usuari i / o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

2.3 Un cop registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de Productes, necessitareu afegir el producte que desitja en la cistella de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrada i enviant-lo al nostre correu, qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes aquestes condicions generals, així com si escau les Condicions Particulars existents.
La compra s'entendrà efectuada.

2.4 Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin trenta (30) dies des de l'execució de la compra, el Departament d'Atenció al Client de l'empresa remetrà a l'Usuari comprador al correu electrònic assenyalat en el formulari la corresponent factura. La confirmació de comanda remesa per l'empresa no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra.
III. Forma de pagament, lliurament i desistiment de les comandes.

3.1 El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant transferència bancària.
Per a procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir les instruccions de la pantalla. amb la següent informació:

3.2 L'empresa s'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), durant els 2 dies laborables següents a la seva confirmació de la data de formulació de la comanda. Les despeses d'enviament dels objectes comprats, seran abonats pel comprador.
IV. Política de protecció de dades de caràcter personal.

4.1 Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'empresa informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al Portal per i per a l'empresa, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i comercialització dels productes oferts en el Portal, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres Productes adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per permetre una navegació personalitzada.

4.2 El usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i / o lliurament dels productes comprats, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat primer. Durant el procés de recollida de les dades, l'Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de recollida d'aquestes dades per al lliurament dels Productes, excepte per a la realització de comandes en aquest cas l'empresa informa des d'aquest moment a l'Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessari la seva inclusió per a la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat, domicili i número de compte bancari per fer el pagament, en ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

4.3 El Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma que preveu l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel · lació de dades i oposició, si resultés pertinent , així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l'Usuari, mitjançant sol · licitud escrita i signada dirigida mitjançant l'enviament d'un correu electrònic.

04/04 Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, l'Usuari consent expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer referit en l'apartat 4.1, a les empreses que estiguin situades o no en el territori espanyol, i fins i tot en l'últim cas a empreses que puguin estar sotmeses a un règim de no protecció que no fos equiparable al que proporciona la llei espanyola, i amb la finalitat que aquestes companyies puguin tractar les seves dades de caràcter personal per fer-li arribar ofertes i missatges publicitaris.

4.5 La empresa es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-ia adoptar totes les mesures per evitar l'alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.
V. Propietat intel · lectual i industrial. Prohibició d'hiperenllaços.

5.1 Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal.

5.2 En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de l'empresa o dels titulars corresponents.
VI. Responsabilitat de l'empresa.

6.1 La empresa, únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta. L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l'adquisició dels productes es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

6.2 La empresa. No es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu.

- Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l'empresa, que impedeixin o retardin la realització dels comandes o la navegació pel portal;

- Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics;

- Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a l'empresa.

- Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;

- De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'empresa, degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.

6.3 La empresa no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei.
En particular l'empresa no garanteix sota cap extrems que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent .
VII. Obligacions de l'usuari.

7.1 Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al Portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de l'empresa, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

07/02 Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, així com en l'adquisició dels Productes a:

- En el cas de registrar, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ja mantenir-les actualitzades.

- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'empresa, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de l'empresa o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

- A custodiar adequadament el nom d'usuari i la contrasenya, com elements identificadors i habilitadors per a l'accés a la compra de productes, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a l'empresa, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al nom d'usuari i / o la contrasenya per un tercer.

- No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels Productes, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

- No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'empresa, els seus proveïdors o tercers.

- No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercer .
VIII. Comunicacions
Als efectes d'aquestes Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessari entre l'empresa i l'Usuari, aquests hauran de dirigir al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic.
Les comunicacions de l'empresa a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se al Portal.
IX. Legislació aplicable. Arbitratge.

9.1 El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

9.2 En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut d'aquestes Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre aquesta discrepància o reclamació dins el termini màxim d'un (1) mes a comptar de la data en què qualsevol d'elles notifiqui formalment a l'altra que ha sorgit la discrepància o notifiqui la reclamació.
Per al cas que la discrepància o la reclamació no es resolgués dins el termini màxim assenyalat, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre'ls, sotmeten la decisió de l'assumpte plantejat l'Arbitratge Institució de l'Associació Espanyola d'Arbitratge Tecnològic (ARBITEC), a la qual s'encomana l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el seu Reglament i Estatuts.

Igualment les parts s'obliguen a acceptar i complir la decisió continguda en el laude arbitral que es dicti. Si l'arbitratge no arribés a realitzar de mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals, amb renúncia expressa al seu propi fur, si aquest fos un altre.